/
EN

Wniosek o urlop z 29.03.1927

DO
n       MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

n       n       n       n       n       n       n       n       n        W WARSZAWIE

przez
n       n       KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO

n       n      n       n       n       n       n       n       n       we LWOWIE

na ręce
n       n       DYREKCJI I. GIMNAZJUM PAŃSTWOWEGO im.M. KOPERNIKA

n       n       n       n       n       n       n       n       v       we LWOWIE

 

 

n       Przedkładając odpis pisma Ministerstwa W. R. i O. P. z dn. 11. marca 1927.r., Nr. IVN.872/27., przyznającego mi zasiłek na pracę naukową zagranicą, proszę uprzejmie o udzielenie mi urlopu płatnego na pierwsze półrocze roku szkolnego 1927/8. celem umożliwienia mi wyjazdu do Niemiec i Francji dla przeprowadzenia badań naukowych.
n       Prośbę mą popieram następującemi motywami: Od dziewięciu lat pracuję w szkolnictwie średniem, przeważnie po 30 godzin tygodniowo. W czasie tym pracowałem równocześnie naukowo, ogłaszając ogółem około 40 arkuszy druku prac naukowych. Przez szereg lat, zwłaszcza podczas czteroletniego pobytu w Toruniu, pozbawiony byłem wszelkich warunków pracy naukowej, nie mając do dyspozycji ani żadnej większej bibljoteki, ani czasopism naukowych, ani wreszcie bezpośrednich stosunków z ludźmi pracującemi naukowo. Pomimo to, przy największym wysiłku, zdołałem habilitować się na Uniwersytecie Lwowski i mogłem dzięki temu przenieść się do Lwowa, gdzie warunki pracy naukowej są znacznie lepsze. Jednakże warunki pracy, na jakie byłem narażony przez szereg lat, spowodowały, iż odczuwam znaczne braki w znajomości literatury naukowej współczesnej, których nie mogę uzupełnić z powodu przeciążenia pracą zawodową i zarobkową, a nadto z powodu braku najnowszych dzieł w tutejszych bibljotekach. Niezbędnym przeto jest dla mnie wyjazd, choćby na kilka miesięcy, zagranicę, tembardziej, że od dłuższego czasu pracuję nad większem dziełem, którego nie mogę ostatecznie wykończyć bez osobistego porozumienia się z całym szeregiem wybitnych badaczy zagranicą. Zorjentowanie się we współczesnych prądach filozoficznych jest dla mnie nieodzowne także z uwagi na to, że wykładam na uniwersytecie i ciąży na mnie obowiązek postawienia wykładów na poziomie wiedzy współczesnej. – Dalszym powodem, dla którego pragnę udać się zagranicę, jest to, że interesuję się sprawami rozwoju i reformy współczesnego szkolnictwa średniego. Pragnąłbym więc zapoznać się ze współczesnemi prądami pedagogicznemi, programami i metodami nauczania w szkołach niemieckich i francuskich.
n       O urlop płatny proszę dlatego, że mam rodzinę z 4 osób na utrzymaniu, suma zaś, którą otrzymam na wyjazd zagranicę, może wystarczyć jedynie na pokrycie kosztów podróży.
n       Do podania załączam: a/. odpis pisma Ministerstwa W. R. i O. P. , b/. spis prac moich, dotychczas ogłoszonych.

We Lwowie 29.III.1927r.    n           Dr Roman Ingarden
n                                     n             docent filozofii na Uniwersytecie J.K. we Lwowie
n                                    n              i nauczyciel gimnazjum państwowego I.
n                                          n        im. M. Kopernika we Lwowie