zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932