zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935