zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921