zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934