Alexander

Alexander

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921