Edmund

Edmund

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921