habilitation colloquium

habilitation colloquium

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 30.01.1962

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 08.10.1962

Letter from Kazimierz Twardowski written 05.06.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 10.12.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 16.03.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.05.1924

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 08.02.1962

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 18.06.1960

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924