health

health

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 24.10.1936

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter from Malvine Husserl written 9.01.1929

Letter from Malvine Husserl written 5.04.1918

Postcard from Anna Teresa Tymieniecka written 26.12.1946

Letter from Malvine Husserl written 2.12.1929

Request for leave written 17.03.1932

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 05.07.1966

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written n/d 2

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written 03.02.1949

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written n/d 1

Letter from Maria Turowicz written 01.11.1967