Kazimiera Twardowska

Kazimiera Twardowska

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.12.1931

Letter from Kazimierz Twardowski written 16.12.1931

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1933

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.08.1934

Postcard to Kazimierz Twardowski written 24.08.1936

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 28.07.1933