print

print

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919

Postcard from Stefan Morawski written 09.10.1966

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 19.02.1948

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 24.05.1950

Letter from Kazimierz Twardowski written 27.07.1935

Postcard from Stefan Morawski written 26.08.1965

Letter from Halina Poświatowska written 25.07.1964

Letter from Irena Krońska written in 24.07.1954

Letter from Stefan Błachowski written 27.02.1947

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919