travel

travel

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 29.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.05.1922

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 25.01.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 18.02.1937

Letter from Kazimierz Twardowski written 27.07.1935

Letter from Kazimierz Twardowski written 26.10.1915

Letter from Kazimierz Twardowski written 08.01.1925

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 06.10.1935