/
EN

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

We Lwowie, dnia 8 września 1931.

 

    n       n             n             n             n             n             n               Do
    n          Nr. 686.        n             n             n             n             n              MINISTERSTWA

Godziny zlecone z katedry    n             n        WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
filologji romańskiej dla    n             n             n             n           PUBLICZNEGO
dra Romana Ingardena.

    n             n             n             n             n     Dep.IV Wydział Szkół Wyższych.

    n             n             n             n             n             n                  w Warszawie.

 

    n         Rada Wydziału Humanistycznego w odpowiedzi na zarządzenie Ministerstwa W.R. i O.P. z daty 30 czerwca 1931 Nr.IV-SW-4889/31, unieruchomiające kredyty na pierwszą katedrę filozofji i uniemożliwiające przez to obsadzenie tej katedry względnie opłacenie zastępstwa, powzięła na posiedzeniu dnia 2 lipca 1931 następujące uchwały.
    n         1. powierzyć drowi Romanowi Ingardenowi,proponowanemu uchwałą z dnia 11 lutego 1931 na profesora nadzwyczajnego na tej katedrze, godziny zlecone w liczbie trzech, płatne z kredytów godzin zleconych/ przedstawiono w osobnem piśmie Dziekanatu z dnia 31 sierpnia 1931 Nr. 680 i uwidoczniono w ogólnym wykazie godzin zleconych/,
    n         2. Zwrócić się do Ministerstwa W.R. i O.P.,ażeby zezwoliło na powierzenie trzech dalszych godzin zleconych drowi Ingardenowi z tem,że te dalsze trzy godziny byłyby opłacane w roku 1931/32 z kredytów, zwolnionych z katedry filologji romańskiej po przeniesieniu w stan spoczynku prof.Porębowicza/ sprawę zastępstwa katedry romanistycznej przedstawiono w osobnem piśmie z dnia 7 września 1931 Nr. 687/.
    n         W ten sposób zostałby stworzony pełny ekwiwalent zastępstwa dla unierychumionej katedry filozofji,przynajmniej na najbliższy rok akademicki.
    n         Rada Wydziałowa uważa przywrócenie wykładów i ćwiczeń filozoficznych za konieczne już ze względu na program egzaminów magisterskich,który przewiduje dla każdego magisterjum złożenie egzaminu z głównych zasad filozofji. Wobec ubytku katedry, z którą były związane wykłady na temat głównych zasad i problemów filozofji,wykonanie programu studjów magisterskich może natrafić na duże trudności.Z drugiej strony Rada Wydziałowa nie mogąc wobec unieruchomienia kredytów przeprowadzić swą uchwałę z dnia 11 lutego 1931, proponującą na katedrę doc.dra Romana Ingardena, pragnie w ten sposób tego najwybitniejszego wśród młodej generacji filozofów polskich przedstawiciela filozofji,znanego dobrze zagranicą zwłaszcza nauce niemieckiej, wydobyć z ciężkich dla pracy naukowej warunków nauczyciela gimnazjalnego i związać z Uniwersytetem.
    n         Uchwały powzięte Rady Wydziałowej zostały przyjęte przez Senat Akademicki na posiedzeniu dnia 7 września 1931.
    n         Podpisany Prodziekan uprasza Ministerstwo W.R. i O.P. o zatwierdzenie uchwały Rady Wydziałowej sformułowanej przy liczbie 2

 

XXX. 8.XI 31     n             n             n                 Dr. Podlacha

    n             n             n             n                      Prodziekan W.H.