/

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.04.1932 (sprawdzić autora listu!?)

We Lwowie, 19. IV. 1932.
Ingarden

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Zapomniałem za wczorajszej bytności Szanownego Pana Kolegi u mnie poruszyć sprawę zaproszeń na posiedzenia Sekcyi teoryi poznania, o której wspomniała mi p. Dąmbska po ostatniem posiedzeniu Sekcyi. Wydaje mi się mianowicie, że uchwała, by na posiedzenia Sekcyi zapraszać wszystkich /: czy także zamiejscowych? :/ członków Towarzystwa, nie liczy się z charakterem Sekcyi jako zamkniętem kołem pracy, którego członkami w myśl §2. regulaminu sekcyj zostają poza inicyatorami ekcyi osoby, zaproszone na członków uchwałą jednomyślną inicyatorów. Inicyatorowiesekcyi mogą oczywiście uchwalić zaprosić na członków wszystkich członków Towarzystwa – ale po co w takim razie tworzyć sekcye? Wszak wtedy posiedzenia sekcyi niczem nie będą się różniły od posiedzeń plenarnych Towarzystwa.

            Rozważając powyższe momenty pozwoliłem sobie zawiesić na razie wykonanie uchwały, powziętej na ostatniem posiedzeniu Sekcyi teoryi poznania i poleciłem p. Dąmbskiej rozesłać na najbliższe posiedzenie sekcyi zaproszenia tylko do jej członków. Szanownego Pana Kolegę zaś proszę, by zechciał sprawę wziąć pod rozwagę i ewentualnie spowodować reasumpcyę wiadomej uchwały. Gdyby jednak Szanowny Pan Kolega doszedł do odmiennej od mojej konkluzyi, trzebaby sprawę poddać decyzyi wydziału. Nie jest ona bowiem pozbawiona pewnego znaczenia zasadniczego.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia