/
EN

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964

Data powstania 4.02.1964
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

odpis                                        Warszawa, dn. 4 lutego 1964 r.

SEKRETARZ NAUKOWY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
BP/0214/1/64

Wg rozdzielnika
================

  n      Nawiązując do pisma Sekretarza Naukowego z dnia 27.VII.1963 r. znak BP-0214-9/63 w sprawie aprobaty i ewidencji referatów, wykładów lub odczytów, które pracownicy Akademii zamierzają wygłosić za granicą – podaje się do wiadomości, że do opracowań, o których mowa w powołanym wyżej piśmie zalicza się również wszelkie materiały i prace naukowo-badawcze przesyłane zagranicę w celu konsultacji lub zaopiniowania.
  n      Zaznacza się, że materiały, o których wyżej mowa, powinny być również ewidencjonowane w placówce zatrudniającej danego pracownika.

 

      SEKRETARZ NAUKOWY
wz
/-/ Ignacy Malecki

Rozdzielnik II                                  n                                                 Zastępca Sekretarza Naukowego
A B C D

 

  n                                      Za zgodność:

  n                            POLSKA AKADEMIA NAUK
  n                               WYDZIAŁ I – NAUK SPOŁECZNYCH
  n                              Warszawa, Pałac Kultury i Nauki