/

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

U M O W A   25/B.K.F.

Dnia 17 grudnia 1954 r. pomiedzy Państwowym Wydawnictwem Naukowym w Warszawie, ul.Krakowskie Przedmieście 79, zwanym w dalszym ciągu umowy „Wydawcą” a ob. prof. dr Romanen Ingardenem zamieszkałym Kraków, ul.Biskupia 14, zwanym w dalszym ciagu umowy „Redaktorem”, została zawarta następująca umowa w sprawie przyjęcia obowiązków redaktora, niżej wymienionej pracy wydawanej przez Państwowe wydawnictwo Naukowe.

§  1.

Ob.prof.dr Roman Ingarden przyjmuje na siebie obowiązki redaktora pracy Condillaca pt. „Traktat o wrażeniach zmysłowych” w przekładzie Wandy Wojciechowskiej. Objętość pracy wynosi około 12 arkuszy wydawniczych.

§ 2.

Do obowiązków redaktora należy:
Redakcja stylistyczna i merytoryczna z uwagi na wierność i poprawność terminologiczną.

§ 3.

Termin wykonania powyższej pracy ustala się na dzień 1 marca 1955 r.

§ 4.

Tytułem honorarium redaktorskiego wydawca wypłaci redaktorowi zł.450.- od arkusza wydawniczego. Tytułem zaliczek na poczet honorarium wydawca wypłaci redaktorowi:
W ciągu 14 dni po podpisaniu umowy 25 % jako I zaliczka, a po przyjęciu pracy wyr. do 100 % honorarium / w miarę dostarczania/.

§ 5.

Redaktor otrzymuje z pierwszego wydania bezpłatnie do własnago użytku 1 egzemplarz wymienionej pracy.

§ 6.

Umowa niniejsza została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

 

 

R e d a k t o r                                                       n                                       Państwowe Wydawnictwo Naukowe
[podpis]                                                         n                                                [podpis]