/

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Data powstania 31.05.1932
Powiązane miejsca Lwów, Warszawa
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina filozofia
Tagi #25-lecie pracy Twardowskiego, #Adolf Reinach, #autoreferat, #Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi, #Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus, #Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?, #Das literarische Kunstwerk, #Dążenia fenomenologów, #Deutsche Literaturzeitung, #Deutsche Vierteljahrschrift zur Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte, #Edmund Husserl, #ein Beitrag zur Prinzipienfrage der Erkenntnistheorie, #entuzjastyczne recenzje, #Essentiale Fragen Ein Beitrag zum Problem des Wesens, #estetyka, #Festschrift zum 70-sten Geburtstag Edmund Husserls, #filozofia, #George Berkeley, #Gesammelte Schriften, #gimnazjum w Toruniu, #Husserlowska nauka o akcie, #Husserls Lehre vom Akt, #Idealizm transcendentalny E. Husserla, #Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen Leopald Blaustein, #Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik, #Intuizjonizm Bergsona, #Jadwiga Marcinowska, #Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, #katedra filozofii, #Kazimierz Twardowski, #księga pamiątkowa, #Księga Pamiątkowa II. Gimnazjum we Lwowie, #kultura filozoficzna, #Kwartalnik Filozoficzny, #Leopold Blaustein, #Logische Untersuchungen, #Lwów, #Max Niemyer, #Max Scheler, #metodologia, #Ministerstwo WROP, #Naród, #nauka polska zagranicą, #Niektóre założenia idealizmu Berkeleya, #nominacja, #nominacja Ingardena, #O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, #O klasyfikacji, #O nazwach i słówkach funkcyjnych, #O potrzebie tłumaczeń dzieł filozoficznych autorów obcych, #O pytaniach esencjalnych, #O współpracy szkoły i społeczeństwa, #O zjawisku tragiczności, #odczyt, #Philosophische Jahrbuch der Göwes-Gesselschaft, #polskie czasopisma filozoficzne, #Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, #ponowienie wniosku, #profesura nadzwyczajna, #prośba, #Przegląd Filozoficzny, #Przegląd Humanistyczny, #Przegląd Warszawski, #Psycho-fizjologiczna teoria poznania i jej krytyka, #Rada Wydziału, #recenzja, #restytucja kredytów, #Roman Ingarden, #Ruch Filozoficzny, #semantyka logiczna, #Slavische Rundschau, #Słowo polskie, #Spór o istotę filozofii, #sprawozdanie, #stan spoczynku, #Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych, #szczególne zadanie, #tłumaczenie, #Towarzystwo Naukowe we Lwowie, #treści i przedmiocie przedstawienia Blausteina, #trudne warunki pracy, #Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntnistheorie, #Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philospohie, #Uniwersytet Jagielloński, #Uniwersytet Jana Kazimierza, #Uwagi do Krótkiej rozprawy, #Verbum finitum a zdanie, #W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego, #wakat, #Warszawa, #Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, #Wiadomości Literackie, #Wielość rzeczywistości Leona Chwistka, #Witold Rubczyński, #wniosek, #wspomnienie pośmiertne, #wstrzymanie kredytów, #wybitność Ingardena, #Wydział Humanistyczny, #wykaz prac, #Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu, #Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, #Zygmunt? Mysłakowski

 n    WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY           n     n     n     n          We Lwowie, dnia 31 maja 1932.
UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA
 n     n     n    WE LWOWIE

 n     n    Nr.416.   n     n     n     n     n      Do

 n    M I N I S T E R S T W A

WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA

 n     n    PUBLICZNEGO

 n     n     n     n     n     n     w Warszawie.

 n     n    Rada Wydziału Humanistycznego U.J.K. we Lwowie zwróciła się po przejściu prof.dra Kazimierza Twardowskiego w stan spoczynku do Ministerstwa W.R. i O.P. z wnioskiem z dnia 11 lutego 1931 o wyjednanie u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej nominacji dra Romana Ingardena na nadzwyczajnego profesora filozofji. Wniosek ten nie doczekał się przychylnego załatwienia,co więcej, Ministerstwo W.R. i O.P. zakomunikowało telefonogramem z dnia 30 czerwca 1931 Nr. IV.SW-4889/31 Rektorowi Uniwersytetu J.K.,że kredyty na katedrę opuszczoną przez prof.Twardowskiego zostają wstrzymane.
 n     n    Powodowana szczerą troską o owocny tok studjów na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu J.K.zwraca się obecnie Rada Wydziału z prośbą o restytucję wstrzymanych kredytów przeznaczonych dla katedry filozofji i ponawia swój wniosek o nominację doc.dra Ingardena nadzwyczajnym profesorem filozofji.
 n     n    Rada Wydziału pozwala sobie zwróci uwagę na szczególne zadanie, jakie spełniać powinny katedry filozofji.Katedry te poza przygotowaniem grona studentów, specjalizujących się w filozofji, powinny wprowadzać ogół studentów Wydziału humanistycznego w kulturę filozoficzną,której znajomość jest niezbędna wszystkim studjującym nauki humanistyczne bez względu na to,czy poświęcają się szczególnie studjowaniu literatury,historji sztuki,czy językoznawstwa czy wreszcie historji. Znajomość kierunków filozoficznych czasów minionych i obecnych konieczna jest do zrozumienia prądów kulturalnych znajdujących swój wyraz w literaturze , jak również idej XXX XXX XXX.Studjum historji sztuki,jak również literatury domaga się pogłębienia ze strony filozoficznej estetyki.Badania językoznawcze winny znajdować uzupełnienie ze strony semantyki logicznej. Zasady metodologji ogólnej nie powinny być obce żadnemu studjującemu.Zasięg oddziaływania katedr filozoficznych rozciągnąćby się powinien również na inne Wydziały Uniwersytetu.Filozoficzne pogłębienie fizyki, nauk biologicznych,matematyki wydaje się rzeczą zewszechmiar wskazaną.Zaznajamianie ogółu studentów z kulturą filozoficzną jest zwłaszcza w czasie obecnym, w czasie przełomowym, w którym we wszystkich niemal dziedzinach,w życiu i w naukach dokonują się zmiany dochodzące do podstaw,sprawą szczególnej wagi.
 n     n    Ta dwoistość zadań ogólnych i specjalnych nakłada na profesorów filozofji liczniejsze i różnorodniejsze obowiązki,aniżeli na profesorów wielu innych przedmiotów , co staje się jeszcze wyraźniejsze,gdy się zważy,jak różnorodne są specjalności,należące do filozofji. Prawdziwie fachowa kompetencja jednego człowieka we wszystkich dziedzinach filozofji jest już dzisiaj niemożliwa. Takie n.p. nauki filozoficzne jak logika,historja filozofji,estetyka wymagają każda dla siebie netylko erudycji,która bez mała wyczerpuje siły jednego człowieka, ale co więcej wymagają zupełnie odmiennych i rzadko w parze chodzących typów umysłowych uzdolnień, wreszcie znajomości innych zupełnie nauk pomocniczych. Jest tedy jasnem,że spełnianie wszystkich zadań,jakie powinny spełniać katedry filozofji,przez jednego a nawet dwóch profesorów,przerasta ich siły i prowadzi z konieczności do jednostronnego tylko ich spełnienia.
 n     n    Kandydat na opróżnioną przez prof.Twardowskiego katedrę, którego Rada Wydziału Humanistycznego proponowała, jest pracownikiem naukowym wybitnym,który od siedmiu lat pełni gorliwie swe obowiązki docenta filozofji w Uniwersytecie J.K. i rozwija rozległą działalność naukową,która zjednała mu poważne imię wśród fachowej krytyki w kraju i zagranicą , a tem samem przyczyniła się do podniesienia powagi nauki polskiej na Zachodzie. Kwalifikacje naukowe doc. Ingardena zostały obszernie omówione w referacie przesłanym z pierwszym wnioskiem nominacyjnym. Obecnie w uzupełnienie tego referatu należy dodać,że ostatniej obszernej pracy dra Ingardena p.t. „Das litterarische Kunstwerk” poświęconych zostało ośm obszerniejszych recenzyj i studjów krytycznych,oceniających tę pracę poważnie a nieraz entuzjastycznie. / 3 recenzje w języku polskim: Przegląd humanistyczny R.V.zesz.4 i 5, Wiadmości literackie Rok IX.nr.9.Kwartalnik filozoficzny R.X. Nr. 1.: 4 recenzje w języku niemieckim:Deutsche Literaturzeitung 1931.zesz.34.,Deutsche Vierteljahrschrift zur Literaturwissenschaft u.Geistesgeschichte Jg. 10 Heft 1.,Philos. Jahrbuch der Göwes-Gesselschaft 45 Bd: H 2., Zeitschrift für Ästhetik und Allg. Kunstwissenschaft XXV Bd.H.4. 1 recenzja w języku angielskim: XXX January 1932/. Wybitny ten uczony przeciążony jest obecnie w szkole średniej,gdzie mu nawet zniżka godzin nie została ze strony władz przyznana,nadmierną pracą; przy tej sposobności Rada Wydziałowa pozwala sobie zauważyć, że dalsze pozostawienie doc.Ingardena w szkole średniej nie jest ekonomicznem wyzyskaniem sił,jakie mogą pracować dla dobra kultury polskiej.
 n     n    Kierując się wyżej wymienionemi motywami,Rada Wydziału humanistycznego prosi o restytucję wstrzymanych kredytów na katedrę filozofji opuszczoną przez prof.Twardowskiego, w tem przekonaniu,że za posotawieniemtrzech katedr filozofji w Uniwersytecie lwowskim przemawiają te same względy,które skłoniły Ministerstwo W.R. i O.P. do wstrzymania kredytów na opuszczoną przez prof. Rubczyńskiego na Wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego katedrę filozofji. Przytem wnosi ,aby w razie reaktywowania tej katedry Ministerstwo W.R. i O.P. zechciało wyjednać dla doc. dra Romana Ingardena nominację na nadzwyczajnego profesora na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w myśl wniosku z dnia 11 lutego 1931.
 n     n    Z Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu J.K.

 n     n     n     n     n     n     n     n     n     n     n     n       XXX
 n     n     n     n     n     n     n     n     n     n     n     n                Dziekan W.H.

 

1/ Dr. Roman Ingarden.

2/ filozofja

3/ ur.dn.5 lutego 1893 r. – habilitowany w czerwcu 1924 r.

4/ nauczyciel etatowy w gimnazjum państw.II. we Lwowie.

5/ Wykaz prac ogłoszonych przed habilitacją:

a/ Książki i rozprawy: Dążenia fenomenologów,Przegl.Filoz.t.XXII. zesz.3. i 4.Warszawa 1920-21, format: 25×17, stron 76.

b/ Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntnistheorie. Ein Beitrag zur Prinzipienfrage der Erkenntnistheorie,Jahrbuch f. Philosophie, t. IV.Halle, 1921, 26×18. stron24 /także w osobnej odbitce/.

c/ Intuition und Intellekt bei Henri Bergson, Darstellung und Versuch einer Kritik.Jahrb.f. Philos.t.V., Halle, 1922, 26×18.stron 177. / także w osobnej odbitce/.

d/ O pytaniach essencjalnych. Sprawozd.Tow.Naukowego we Lwowie,Lwów, 23×16. stron 16.

e/ Essentiale Fragen.Ein Beitrag zum Problem des Wesens.Jahrb.f.Philos.t.VII. Halle, 1925. 26×18. stron 180./także w osobnej odbitce/.

f/ Artykuły naukowe: O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym.Ruch. filozoficzny,t.V.Lwów, 1919. Stron 4., 25×17.

g/ O potrzebie tłumaczeń dzieł filozoficznych autorów obcych.Warszawa, 1921, Naród., str. około 4. ósemki.

h/ Wielość rzeczywistości Leona Chwistka. Przegl.Filoz.t.XXV.Warszawa, 1922., 25×17, stron 18.

i/ Max Scheler, Przegląd Warszawski, t.IV.zesz.13. Warszawa, 1922. 24×16. stron 27.

j/ Spór o istotę filozfji.ibid.zesz.14. Warszawa, 1922., 26×16.stron 12.

k/ W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego.Przegl.Filoz.t. XVIII., Warszawa, 1915.,25×17. Stron 7.

l/ Uwagi do „Krótkiej rozprawy”. Przegl.Filoz.t.XXVI.Warszawa,1923., 15×17. stron 5.

m/ Recenzje: „Logische Untersuchungen” E.Husserla,II.wyd.,Pezrgl.FIloz. t. XVIII., Warszawa, 1915.,25×17. stron 7.

n/ „Jahrbuch f.Philosophie” t.III.,Ruch Filoz.t.V., Lwów, 1920,25×17, stron 4.

o/ Gesammelte Schriften” A.Reinacha, Ruch Filoz.t.VI., Lwów, 1922, 25×17, stron 2.

p/ Wartości twórcze religijnej myśli polskiej.M.Marcinowska.Przegl. Warszawski, Warszawa, 1923, 24×16, stron 4.

r/ Wielość rzeczywistości. L.Chwistka. Ruch filoz.t.VII.Lwów, 1923, 25×17, stron 3.

s/ Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 25-letniej działalności nauczycielskiej na katedrze filozofji w Uniwrsytecie Lwowskim Kazimierza Twardowskiego, Przegl.Warsz.,Nr.30.Warszawa, 1923,24×16, stron 14.

t/ Polskie Czasopisma Filozoficzne, Przegl.Warszawski, Nr.43 i 44,Warszawa, 1924, 24×16, stron 11.

u/ Tłumaczenia:O zjawisku tragiczności.Maxa Schelera.Przegl.Warszawski. zesz.13.Warszawa,1922. 24×16, stron 21.

Razem do habilitacji: druków 20, stron 621.

6/ Wykaz prac ogłoszonych po habilitacji:

a/ Książki i rozprawy: Stanowisko teorji poznania w systemie nauk filozoficznych. Sprawozdanie Państw.Gimn.w Toruniu.1925,28, 5×22, stron 10., także w osobnej odbitce.

b/ Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philospohie Halle, 1925. Max Niemeyer, 22×14, stron 36.

c/ Bemerkungen zum Problem „Idealismus-Realismus”. Festschrift zum 70-sten Geburtstag Edmund Husserls, Halle,1929,25×17 .stron 32.

d/ Psycho-fizjologiczna teorja poznania i jej krytyka. Księga Pamiątkowa II. Gimnazjum we Lwowie. Lwów, 1930, 24×17,stron 41.także w osobnej odbitce.

e/ Das literarische Kunstwerk, Eine Untersuchung aud dem Ganzgebiet der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft, Halle,1931, Max Niemeyer, 23, 5×15 stron XIV i 389.

f/ Niektóre założenia idealizmu Berkeleya. Księga Pamiątkowa. P.Tow.Filoz. we Lwowie, Lwów, 1931, 24, 5×16, 5, stron 44. także w osobnej odbitce.

g/ Artykuły naukowe: O współpracy szkoły i społeczeństwa, cztery artykuły,Słowo Polskie, Lwów, 1925, około 16 stron.

h/ Max Scheler, wspomnienie pośmiertne. Słowo Polskie. Lwów, 1928, około stron 4.

i/ Max Scheler, /29.VIII.1874.-19.V.1928/ Przegl.Filoz.t.XXXI.Warszawa 1928. 25×17, stron 9.

j/ Recenzje: „Intuicjonizm Bergsona” Zygmunta Mysłakowskiego, Ruch Filoz. t.X. Lwów, 1928. stron 3. format: 25×17.

k/ „Husserls Lehre vom Akt,Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen Leopald Blaustein, Slavische Rundschau, Praga, 1929.stron2, format 24,5×17.

l/ „Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia Blausteina, Przegl.Filoz.t.XXXII., Warszawa, 1929,stron2, format 25×17.

m/ Autoreferaty odczytów naukowych: Czy i jak można wykazać objektywność spostrzeżenia zewnętrznego? Sprawozdanie I.Polskiego Zjazdu Filozoficznego we Lwowie, Warszawa, 1928,25×17 ,stron 3.

n/ O klasyfikacji. Odczyt w P.Tow.Filoz.we Lwowie, Ruch Filoz.t.IX. Lwów, 1925.

o/ Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi, odczyt w P.Tow.Filoz. we Lwowie, Ruch Filoz.t.XI.Lwów,1928/29.

p/ Idealizm transcendentalny E.Husserla,odczyt w P.Tow.Filoz.we Lwowie Ruch Filoz.t.XI. Lwów, 1928/29.

r/ Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu,odczyt w P.Tow.Filoz.we Lwowie,Ruch Filoz.t.XI.Lwów, 192

s/ O nazwach i słówkach funkcyjnych n  / odczyty w P.Tow.Filoz.we Lwowie wygłoszone w r.1929,
t/ Verbum finitum a zdanie. n     n     n    autoreferaty,oddane do druku w r.1930 nie ukazały się
 n     n     n     n     n     n     n     n     n     dotychczas z powodu choroby redaktora „Ruchu
 n     n     n     n     n     n     n     n     n     filozoficznego”/.

 n     n     n     n     n     n     n    Razem po habilitacji: druków 19, stron 611.
 n     n     n     n     n     n     n     n     n     n     n    Dr.Roman Infeld              m.p.