/

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Odpis.

MIN.W.R.i O.P.            n              n              n                  Do
Dep. Nauki i Szkół Wyższych
Warszawa dn.4 marca 1925.              n                   Dziekanatu Wydziału
  n           n              n              n              n              n          humanistycznego
Nr.1924-IV/35.                                                        Uniwersytety Jana Kazimierza
  n              n              n              n              n                    we Lwowie.
Załatwienie sprawozda-        n              n               na ręce Rektoratu.
nia z dn.12.II.1925.L:
121.Rekt.L.2323/Dr.Roman
Ingarden.       n Habilitacja.

  n        Zatwierdzam uchwałę Rady wydziałowej z dnia 27 czerwca 1924, której mocą Dr.Roman Witold Ingarden został habilitowany jako docent filozofji na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
  n        18 załączników sprawozdania zwraca się.
  n              n              n              n          n           Kierownik Ministerstwa
  n              n              n              n              n       Dr.Jan. Zawicki m.p.

L: Rektoratu 2809 ex 1924/25.

Wniosek Rady Wydz. fil. L:s121. z dn. 12.lutego 1925 w sprawie habilitacji Dr. Romana Ingardena z filozofji.

L: 2323 ex 1924/25.                                                                   Lwów, dnia 28. lutego 1925.

  n        Senat akademicki na posiedzeniu z dnia 16 lutego 1925 uchwalił przyjąć niniejszy wniosek i przedłożyć go Ministerstwu z prośbą o zatwierdzenie. Z Senatu akademickiego U.J.K. we Lwowie.-

  n              n              n              n              n              n              n        XXX
  n              n              n              n              n              n                    t. cz.Rektor.