Fryburg

Fryburg

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.02.1924

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927