/

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

  n                      odpis

SEKRETARZ NAUKOWY              n                      n              Warszawa, dn. 4 lutego 1964 r.
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
BP/0214/1/64

Wg rozdzielnika
================

       n      Nawiązując do pisma Sekretarza Naukowego z dnia 27.VII.1963 r. znak BP-0214-9/63 w sprawie aprobaty i ewidencji referatów, wykładów lub odczytów, które pracownicy Akademii zamierzają wygłosić za granicą – podaje się do wiadomości, że do opracowań, o których mowa w powołanym wyżej piśmie zalicza się również wszelkie materiały i prace naukowo-badawcze przesyłane zagranicę w celu konsultacji lub zaopiniowania.
       n      Zaznacza się, że materiały, o których wyżej mowa, powinny być również ewidencjonowane w placówce zatrudniającej danego pracownika.

 

       n  SEKRETARZ NAUKOWY
wz

Rozdzielnik II         n             n             n             n             n          /-/ Ignacy Malecki
A B C D         n             n             n             n             n            Zastępca Sekretarza Naukowego

 

Za zgodność:
       n  [PIECZĄTKA]
POLSKA AKADEMIA NAUK