/
EN

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Dr Roman Ingarden                           n          n             n             Lwów, ul. Jabłonowskich 4.m.8.
docent U. J. K.               n             n             n             n                              dn. 17. III.1932.r.

 

       n      Do
       n             n      Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

       n             n             n             n             n      w WARSZAWIE

       n     przez
       n             n      Dziekanat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza

       n             n             n             n             n      we LWOWIE

 

       n      W związku z pismem Dziekanatu Wydziału Humanistycznego z dn. 26. II. b.r. Nr 128. w sprawie programu na przyszły rok akad. proszę o udzielenie mi urlopu na przeciąg roku akademickiego 1932/33. Wykładanie na Uniwersytecie w obecnych warunkach – m. i. przy dwudziestu kilku godz. tygod. pracy zawodowej w gimnazjum państwowem i konieczności uzupełniającego zarobkowania na utrzymanie rodziny – jest dla mnie zupełnie niemożliwe. Dalsze bowiem wykładanie w tych warunkach zmusiłoby mię – jak to się już stało w ciągu bieżącego roku akad. – do zawieszenia twórczej pracy naukowej i doprowadziłoby do nadwyrężenia mego zdrowia.
       n      Muszę równocześnie zaznaczyć, że od czasu uzyskania veniae legendi wykładałem na Uniwersytecie J. K. przez lat 7 z wyjątkiem jedynie dwu trymestrów, które spędziłem w Niemczech i we Francji w celach naukowych. Zajęcia moje na Uniwersytecie wynosiły przytem stale co najmniej cztery godz. tygod. /2 godz. wykładu i 2 godz. ćwiczeń/, a w ostatnim roku akad. nawet 6 godz. tygod. /4 godz. wykładu i 2 godz. ćwiczeń/. Przez ten czas opracowałem 12 różnych wykładów i przerobiłem 8 dzieł filozoficznych dla celów lektury na ćwiczeniach. Także drugi mój obowiązek członka uniwersytetu – obowiązek twórczej pracy naukowej – starałem się wedle sił mych wypełnić. Ogłosiłem bowiem za czasów mej docentury cztery rozprawy i jedną książkę z dziedziny mej specjalności, co wraz z szeregiem drobniejszych artykułów naukowych wynosi przeszło 600 stron druku /poz. bibljogr. Nr. 20.- 32./. Pracami temi zdobyłem sobie pochlebną opinie krytyki naukowej polskiej i zagranicznej; niemieckiej, francuskiej, angielskiej i amerykańskiej. Wszystkie te jednak wysiłki moje, jakoteż sukcesy na terenie międzynarodowym, nie zdołały mi wyrobić nawet znikomej poprawy warunków pracy naukowej. Przeciwnie, warunki te uległy w ostatnim roku tak wydatnemu pogorszeniu, że byłem zmuszony przerwać moje badania naukowe i nie mogłem wskutek tego wypełnić mych zobowiązań naukowych wobec kilku czasopism zagranicznych. Nie mogąc zrzec się własnej twórczej pracy naukowej, widzę się zmuszonym prosić o urlop na czas wyżej podany.

Dr Roman Ingarden
docent Uniwersytetu Jana Kazimierza

UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
       n   WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
       n   WPŁYNĘŁO DNIA 19.III. 1932.
       n             n      Nr 203