/

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

 n          MINISTERSTWO
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
 n           PUBLICZNEGO              n            n            n              Do Pana

 n      WARSZAWA,        n            n            n          Dr. Romana Ingardena

DN. 15 listopada 1927 r.       n            n    nNiemcy ,Marburg /Lahn/ Frankfurterstr.

VN.12011/27.          n            n            n            n            n      Kiessel. 26-II.

W odpowiedziach należy powoływać się na Nr. powyższy.

Zasiłek na pracę naukową zagra
nicą-na pismo z d.3.XI.27.

 n      Ministerstwo zawiadamia, że wyasygnowało Panu drugą ratę zasiłku na racę naukową zagranicą w kwocie 1500 /jeden tysiąc pięćset/zł Kwotę powyższą przesyła się przez Bank Polski.
 n      Pokwitowanie odbioru zasiłku /na załączonym blankiecie/ winien Pan bezwłocznie nadesłać Wydziałowi Nauki /ul. Hoża 88/ .Jednocześnie Ministerstwo zawiadamia, że przyznało Panu dodatkowy zasiłek w kwocie 1000 /jeden tysiąc/ zł na przedłużenie pracy naukowej zagranicą o dwa miesiące.Kwota powyższa będzie Panu wyasygnowana w styczniu przyszłego roku. Z tego względu winien Pan nadesłać we właściwym czasie adres pod jakim będzie można przesłać ostatnią ratę zasiłku.
 n      Sprawozdanie z całości prac dokonanych zagranicą przy pomocy zasiłku Ministerstwa należy nadesłać do dnia 1.V.28 r.
1 zał.
 n            n            n            n            n                  Za Ministra
 n            n            n            n            n         Dyrektor Departamentu

 

WK.

Państwowa Nr. 37961. 8.IX.27. 20.000.