/

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Prof. Roman Ingarden                                                     n                                  Kraków, 3.XII.1954 r.
Kierownik działy filoz. niem.
Kraków, 2. Biskupia 14. m. 15.

 

 

Do
   nKomitetu Redakcyjnego B.K.F.
   n         n         n         n           w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 79.

 

 Donoszę uprzejmie:
1. Przed dwoma dniami przesłałem Dr I. Dąmbskiej korektę do I. tomu Leibniza Nouveaux Essais /349 szpalt, I i II księga/. Nad dalszym ciągiem korekty pracuję. Ponieważ jednak korekta ma na celu wykrycie pewnych jeszcze pozostałych wad tłumaczenia, a zarazem zaproponowania nowego lepszego sformułowania szeregu miejsc, nie mogę większej ilości godzin dziennie poświęcić tej pracy, gdyż po dwu godzinach tracę wrażliwość na właściwości tłumaczenia i czytam mechanicznie. Wskutek tego praca nad korektami do II-go tomu musi jeszcze jakiś czas potrwać /przypuszczam około 10 dni/. Proponuję tedy, by Komitet Redakcyjny wysłał do Drukarni na razie tom I, a tomdrugi dopiero koło połowy grudnia, gdy p. Dąmbska będzie mogła ze swej strony przyjąć lub odrzucić moje propozycje. Żałuję bardzo, że nie otrzymałem I-szej korekty do przeglądnięcia, toby ta sprawa dała się wcześniej załatwić.

2. Pracuję równoczęsnie nad „Wstępem” do Leibniza, pióra prof. Kołakowskiego. Tekst budzi wiele zastrzeżeń co do historycznej wierności twierdzeń wypowiadanych przez Autora. Przy czytaniu więc trzeba wielokrotnie przeprowadzać kontrolę i to nie tylko zaglądając do historii filozofii, lecz także do samych t ekstów oryginalnych. Wymaga to wiele pracy i idzie powoli. Ponieważ zarazem odnoszę wrażenie, że moja opinia i tak nie będzie miała praktycznego znaczenia, proszę Prezydjum Komitetu Redakcyjnego o zwolnienie mię od tej pracy. Jeżeli by jednak Komitet koniecznie życzył sobie mej opinji, w takim razie sprawa musi jeszcze jakiś czas potrwać, zwłaszcza, że zastrzeżenia, które mi się nasuwają, musiałbym podać pisemnie.

3. Po ponownym przemyśleniu całej sprawy „Erscheinung” w „Krytyce czystego rozumu” Kanta i po zaczerpnięciu opinii u prof. Tatarkiewicza, który nie był na ostatnim posiedzeniu Komitetu w Warszawie, doszedłem do przekonania, że należy w tekście tłumaczenia powrócić do starej terminologii /”Zjawisko”/, a zarazem w Dodatku terminologicznym dokładnie omówić wady i zalety obu proponowanych terminów, tudzież przytoczyć argumenty, który za każdmy z nich pojawiły się w toku dyskusyj toczonych na posiedzeniach Komitetu. W tym celu proszę:
a/ o zastąpienie w maszynopisie ostatecznym mego tłumaczenia słowa „przejaw” słowem „zjawisko”, w każdym wypadku, gdzie się to pierwsze słowo pojawia,
b/ o dołączenie noty pod tekstem /w tym miejscu, gdzie słowo „zjawisko” pierwszy raz w tekście tłumaczenia wystepuje/, która ma zawierać: 1. słowo oryginału niemieckiego „Erscheinung” nadto odniesienie do „Dodatku terminologicznego” pod tym hasłem.
c/ o łaskawe przysłanie mi kopii tych części protokołów posiedzeń Komitetu, w których toczyła się dyskusja na temat sposobu tłumaczenia słowa Erscheinung.
d/ o łaskawy zwrot obu egzemplarzy „Krytyki”, które niedawno przesłałem Komitetowi /oryginału w wydaniu R. Schmidta i tłumaczenia Kemp Smitha/ będą mi bowiem potrzebne przy opracowywaniu „Dodatku terminologicznego tudzież indeksu.
e/ Proszę o łaskawą informację, czy wstar zy, jeżeli dostarczę Dodatek terminologiczny tudzież hasła indeksu do końca lutego r. 1955. /Zakończenie „wstępu” nadeślę za kilka dni/.

4. Uprzejmie proszę o przesłanie mi egzemplarza Etyki Spinozy. Spodziewam się zresztą dostać dwa egzemplarze, jako członek Komitetu i jako kierownik działu, który przez 5 miesięcy pracował nad udoskonaleniem tłumaczenia „Etyki”.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania