Historia Estetyki

Historia Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966