Freiburg

Freiburg

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925

Letter from Malvine Husserl written 15.03.1935

Letter from Malvine Husserl written 5.04.1918

Postcard from Edmund Husserl written 20.08.1920

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written n/d 3

Postcard to Kazimierz Twardowski written 29.05.1924

Letter from Ludwig Landgrebe written 27.12.1937

Postcard from Malvine Husserl written 21.10.1932

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written n/d 2

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921

Postcard from Malvine Husserl written 25.02.1924

Obituary notice Edmund Husserl 27.04.1938