Freiburg

Freiburg

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter from Malvine Husserl written 14.01.1936

Letter from Jan Maria Bocheński written 27.04.1957

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Postcard from Edmund Husserl written 20.06.1921

Habilitation resolution written 12.02.1925

Letter to Irena Krońska written in 08.01.1966

Letter from Malvine Husserl written 15.03.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Postcard from Malvine Husserl written 21.05.1931

Postcard from Malvine Husserl written 19.11.1930

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written n/d 2