habilitation thesis

habilitation thesis

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.08.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.05.1922

Letter to Mieczysław Wallis written 22.01.1962

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 19.07.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.02.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 16.03.1924

Postcard from Stefan Morawski written 16.07.1966

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.05.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.06.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.02.1923