habilitation thesis

habilitation thesis

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.08.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.02.1924

Letter to Mieczysław Wallis written 17.01.1962

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.12.1924

Letter to Mieczysław Wallis written 22.01.1962

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.05.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 11.08.1923

Letter from Mieczysław Wallis written 31.12.1961

Postcard from Stefan Morawski written 16.07.1966

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.05.1922