Phenomenological yearbook

Phenomenological yearbook

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Letter from Malvine Husserl written 2.12.1929

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919

Postcard from Malvine Husserl written 23.11.1933

Postcard from Malvine Husserl written 25.02.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Postcard from Malvine Husserl written 21.10.1932

Postcard from Malvine Husserl written 28.03.1921

Postcard from Malvine Husserl written 19.11.1930

Letter from Malvine Husserl written 12.12.1920

Letter from Malvine Husserl written 16.04.1926