Husserl o Ingardenie

Husserl o Ingardenie

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931