Husserl o Ingardenie

Husserl o Ingardenie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925