Martin

Martin

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927