Medytacje Kartezjańskie

Medytacje Kartezjańskie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.11.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929