Medytacje Kartezjańskie

Medytacje Kartezjańskie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Malvine Husserl 15.05.1931

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.11.1933

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932