travel

travel

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Letter from Kazimierz Twardowski written 26.10.1915

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.12.1924

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 06.10.1934

Letter from Kazimierz Twardowski written 01.09.1936

Postcard from Kazimierz Twardowski written 08.04.1923

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 27.09.1935

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 19.10.1935

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 13.06.1936

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 18.02.1937

Letter from Kazimierz Twardowski written 31.12.1927