apology

apology

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.03.1920

Letter to Stefan Morawski written 29.10.1969

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.02.1926

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925

Postcard to Kazimierz Twardowski written 28.07.1933

Letter from Stefan Morawski written 03.06.1964

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 04.03.1961

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923