Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Postcard to Kazimierz Twardowski written 21.04.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.09.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.08.1934

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.03.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.05.1933

Letter to Mieczysław Wallis written 17.01.1962

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.05.1931

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928