Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1929

Postcard to Kazimierz Twardowski written 28.07.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.12.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.03.1937

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.08.1922