/
EN

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963

Data powstania 27.07.1963
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

SEKRETARZ NAUKOWY                      n            odpis                   n   Warszawa,dnia 27 lipca 1963 r.
Polskiej Akademii Nauk
BP-0214-9/63

 

      n          n          n    Wg rozdzielnika

w spr. wygłaszania za granicą referatów, wykladów i odczytów.

    n    Coraz bardziej rozwijające się międzynarodowe kontakty naukowe i kulturalne powodują konieczność wygłaszania za granicą referatów, wykładów i odczytów oraz przesyłania prac naukowych przeznaczonych do publikacji za granicą przez starszych, jak również w coraz większej liczbie przez młodszych pracowników nauki. Zjawisko to uznać należy za pozytywne i godne poparcia. Równocześnie stały wzrost tej formy kontaktów międzynarodowych nakłada na organa kierownicze Akademii zwiększone obowiązki.
    n    W związku z tym w celu zapewnienia właściwego poziomu naukowego tych opracowań oraz zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej, pracownicy nauki zatrudnieni w Polskiej Akademii Nauk, którzy zamierzają wygłosić za granicą referat, wykład lub odczyt albo tez zamierzają przesłać za granicę swoje opracowania naukowe przeznaczone tam do publikacji powinni dokładać specjalnej staranności i troski o ich należyte przygotowanie oraz uzyskać aprobatę kierownika placówki na wygłoszenie lub przesłanie swego opracowania.
    n    Prace naukowe polskich pracowników nauki przeznaczone do wygłoszenie lub przesłania na kongresy i zjazdy unii międzynarodowych powinny być ponadto przedmiotem specjalnej troski prezydiów właściwych komitetów naukowych spełniających funkcje komitetów narodowych.
    n    Wszystkie opracowania, o których wyżej mowa, powinny być ewidencjonowane w placówce, zatrudniającej pracownika nauki, zamierzającego wygłosić lub przesłać swoje opracowanie za granicę.
    n    Proszę Obywateli dyrektorów/kierowników/placówek Akademii o zapoznanie z treścią niniejszego pisma wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce.

 

SEKRETARZ NAUKOWY
Henryk Jabłoński

Za zgodność:

    n      POLSKA AKADEMIA NAUK