Eugen Fink

Eugen Fink

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931

List od Malvine Husserl 15.05.1931

List od Jana Patočki z 26.10.1965