Fryburg

Fryburg

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.02.1928

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.06.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Malvine Husserl z 02.12.1929

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927