Henryk Mehlberg

Henryk Mehlberg

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 20.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.07.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947