Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.06.1932

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.12.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.01.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925

Letter to Mieczysław Wallis written 12.09.1967

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.07.1928

Letter to Mieczysław Wallis written 03.08.1963

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.05.1924