Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.03.1930

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.07.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.02.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Postcard to Kazimierz Twardowski written 16.12.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928