Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.11.1934

Postcard to Kazimierz Twardowski written 02.08.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.03.1934

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1936

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 16.12.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Postcard to Kazimierz Twardowski written 05.09.1934

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1925