Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.10.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.07.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.03.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.10.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 02.08.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.12.1931

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926