Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1929

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.07.1914

Postcard to Kazimierz Twardowski written 29.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.03.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1923

Letter to Mieczysław Wallis written 17.01.1962