Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1936

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1923

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.03.1937

Letter to Mieczysław Wallis written 16.10.1964

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.02.1926