Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.03.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 31.03.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920